De vakbondsafvaardiging

Gids voor besturen, blz. 81 e.v.

De vakbondsafvaardiging kan omschreven worden als de vertegenwoordiging van het personeel in de onderneming waarvan de leden aangeduid of verkozen worden door de gesyndikeerde werknemers van de onderwijsinstelling.

Om de uitoefening van het mandaat van vakbondsafvaardiging te vergemakkelijken en de goede werking van de school te behartigen, komen het instellingshoofd of het bestuur en de vakbondsafvaardiging op geregelde tijdstippen samen in een geest van samenwerking en wederzijds overleg.