Het arbeidsreglement

Gids voor besturen, blz. 33 e.v.

Het algemeen reglement van het personeel van het katholiek onderwijs, krijgt een lokale aanvulling en concretisering in het arbeidsreglement. Het eigen opvoedingsproject is richtinggevend voor het opstellen van dit arbeidsreglement. De visie op onderwijs en opvoeden wordt weerspiegeld in de afspraken voor het personeel.

Het VSKO stelt modellen van arbeidsreglement ter beschikking voor de verschillende groepen personeelsleden: basis- en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs en internaten. Bij elk model is er ook een toelichting. Er is telkens ook een model van deontologische ICT-code. U kunt de modeldocumenten downloaden via de links hieronder. 

Vraag en antwoord

Is een arbeidsreglement dat correct volgens de procedure werd aangepast, geldig voor alle personeelsleden of gelden er overgangsmaatregelen?

Volgens artikel 24 van het algemeen reglement en de toelichting daarbij zijn er overgangsmaatregelen van toepassing. 

Algemeen reglement

"De personeelsleden die bij het schoolbestuur in dienst getreden zijn vóór de toepassing van dit reglement, zoals aangevuld door het arbeidsreglement van de school, kunnen bij dit schoolbestuur hun rechten doen gelden op het behoud van voordeliger regelingen die voortvloeien uit vroegere overeenkomsten met dit schoolbestuur, voor zover zij niet in strijd zijn met het decreet."

Toelichting bij het algemeen reglement

"Hoewel deze overgangsbepaling tot een verschillende behandeling van personeelsleden kan leiden, kan aan de personeelsleden arbeidsrechterlijk gezien niet het recht ontzegd worden om zich te beroepen op voordeliger regelingen die op hen van toepassing waren ten gevolge van sommige bepalingen uit vorige versies van het algemeen reglement of het arbeidsreglement. 
Deze voordelige regelingen worden het best schriftelijk vastgelegd en gevoegd bij het nieuwe arbeidsreglement dat betrokkene ondertekent en in zijn administratief dossier opgenomen."