Werkingstoelagen

Gids voor besturen, blz. 63 e.v.

Basisfinanciering op basis van schoolkenmerken

Het bestuur krijgt een basisfinanciering gebaseerd op punten per leerling. Het puntengewicht van een leerling verschilt naargelang het onderwijsniveau en de studierichting (zie hieronder tabel 1). De geldwaarde per punt wordt jaarlijks bepaald.

De werkingstoelagen worden in twee gedeelten uitbetaald nl. een voorschot en een saldo. Het voorschot dat de helft van de totale werkingstoelagen per schooljaar bedraagt, wordt in de loop van de maand januari uitbetaald. Het wordt berekend op basis van het aantal regelmatige leerlingen of internen op 1 februari van het voorgaande schooljaar.  Het saldo dat gelijk is aan de verschuldigde werkingstoelagen verminderd met het reeds uitbetaald voorschot, wordt in de loop van de maand juni uitbetaald.

Bijkomende financiering op basis van leerlingenkenmerken (enkel in het gewoon basis- en het gewoon secundair onderwijs)

Het bestuur krijgt extra werkingsmiddelen voor leerlingen

  1. die thuis met niemand of -  in een gezin met drie leden, de leerling zelf niet meegerekend - met maximum 1 gezinslid Nederlands spreken 
  2. met een moeder die het hoger secundair onderwijs niet heeft afgewerkt 
  3. die in een buurt wonen met een hoog percentage leerlingen die minimum twee jaar schoolse vertraging hebben op 15-jarige leeftijd 
  4. die een studie- of schooltoelage krijgen.

In de tabel 2 hieronder vindt u de bedragen per kenmerk.

Budgetten voor nascholing en enkel in het basisonderwijs voor ICT

Het bestuur krijgt jaarlijks een budget voor de nascholing van zijn personeelsleden (ongeveer 100 euro per voltijdse betrekking).
In het basisonderwijs is er tenslotte ook nog een beperkt bedrag aan werkingsmiddelen voor ICT.

Werkingsbudget interaat

Het internaat ontvangt naast werkingstoelagen een extra toelage per beursstudent.
 

Meer informatie

Tabel 1: Puntengewicht van de leerlingen - Raming van de bedragen voor 2013

kleuter

6 ptn

 

kleuter BuO (niet type 4)

9 ptn

 

kleuter BuO type 4

11 ptn

 

leerling lager onderwijs

8 ptn

 

leerling lager onderwijs BuO (niet type 4)

13 ptn

 

leerling BuO type 4

15 ptn

 

1ste graad SO

16 ptn

 

2de en 3de graad TSO/BSO

18 of 22 ptn

 

2de en 3de graad ASO

16 ptn

 

2de en 3de graad KSO

18 of 20 ptn

 

vierde graad

20 ptn

 

DBSO

10 ptn

 

BuSO type 1, 2, 3, 5, 6 en 7

34 ptn

 

BuSO type 4

39 ptn

 

 

Tabel 2: Bedragen extra financiering - In de tabel leest u de geraamde bedragen voor 2013

Leerlingenkenmerken

Extra budget
BaO

Extra budget SO

1. vreemde taal

€ 164

€ 301

2. opleiding moeder

€ 120

€ 118

3. buurt

€ 99

€ 39

4. studietoelage

€ 121

€ 111